Големоок зъбар (Dentex macropthalmus)

Големоок зъбар е вид бодлоперка от семейство Sparidae. Видът не е застрашен от изчезване.

Ранг: Вид